Föreningen Balans

Vi vill nå deprimerade och manodepressiva och erbjuda kamratstöd, inbjuda till samvaro av olika slag här på foreningenbalans.nu.

Deprimerade och manodepressiva

Informera

Informera personal vid psykiatriska kliniker och öppenvårdsmottagningar bl.a. genom synpunkter och önskemål när det gäller vården.

Informera närstående om möjligheten att delta i föreningens arbete, och få stöd av föreningens övriga medlemmar. Föreningen arbetar också för att närstående i högre grad ska ha möjlighet att delta i vårdprocessen.

Verka för ökad kunskap i samhället om depression och manodepressiva problem, för att därmed minska oförståelse, rädsla och avståndstagande.

Eftersom vi är en intresseförening för deprimerade och manodepressiva, är den som har diagnosen unipolär eller bipolär depression självklar som medlem. Även den som är närstående är välkommen, liksom vårdpersonal.

Fördomar om psykiska sjukdomar

Delta i samtalsgrupper

Det kanske viktigaste inslaget i vår verksamhet är att erbjuda medlemmar tillfälle att delta i samtalsgrupper. (Kallas ibland stöd- eller självhjälpsgrupper.) Det kan vara grupper av patienter med olika s.k. affektiva diagnoser. Eller grupper av anhöriga eller närstående som känner att de kan ge varandra välbehövligt stöd. ”Anhöriga” i Balans mening är familjen. ”Närstående” innefattar även vänner, arbetskamrater och liknande.

Att påverka så att bemötande och vård förbättras är ett av Balans mål. Föreningen medverkar i ett antal s.k. brukarprojekt vid olika kliniker och för fram synpunkter från patienter och anhöriga.

Ett övergripande mål för Balans är att arbeta mot fördomar om psykiska sjukdomar, bryta tabun samt minska den stigmatisering många fortfarande upplever. Det sker på många vägar. Opinionsbildning i media är en sådan väg.

Mediciner och behandlingsmetoder

Några råd vid start av nätverk

Undvik att ensam försöka få i gång ett nätverk. Försök att få med en eller två andra. Tag kontakt med närmaste psykiatrins klinikledning. Om avståndet är stort till kliniken kanske det finns någon vårdutvecklare, kurator eller hälsocentral finns på närmare håll.

Börja med att söka få kliniken att starta en patient- och anhörigutbildning.

Studiecirklar kan bedrivas i egen regi eller tillsammans med något av studieförbunden. Kliniken kan vända sig till kliniker som tidigare bedrivit cirklar för att få råd. Ersättning utgår per deltagare, som får användas gemensamt till cirkeln t.ex. studiematerial, studiebesök osv. Studieförbunden kan ibland ge visst annat stöd.

Efter en eller två terminer kan man parallellt med cirkeln eller efteråt ha egna självhjälpsgrupper. (Kallas ibland stödgrupp/samtalsgrupp).

Vinsten med att söka hjälp av t.ex. kuratorer är att de brukar ordna och fixa allt det praktiska vilket vi som är diagnostiserade inte mäktar med vid varje tidpunkt. Dessutom är de i regel duktiga och entusiasmerande.

Fördomar om psykiska sjukdomar

Exempel på olika studiecirkelämnen:

 • Psykiatriker som berättar om olika mediciner och behandlingsmetoder.
 • Psykolog som berättar om olika terapier.
 • Alternativa behandlingsmetoder.
 • Tidiga tecken
 • Vad får mig att må dåligt/bra?
 • Anhörigproblematik.
 • Alternativa behandlings metoder.
 • Självkänsla.
 • Att få tala med andra om det som är viktigt i livet.
 • Ingå i ett nätverk där jag är jämställd med andra.
 • Ta hänsyn till mina egna behov.