Föreningen Balans

Vi vill nå deprimerade och manodepressiva och erbjuda kamratstöd, inbjuda till samvaro av olika slag här på foreningenbalans.nu.

Deprimerade och manodepressiva

Informera

Informera personal vid psykiatriska kliniker och öppenvårdsmottagningar bl.a. genom synpunkter och önskemål när det gäller vården.

Informera närstående om möjligheten att delta i föreningens arbete, och få stöd av föreningens övriga medlemmar. Föreningen arbetar också för att närstående i högre grad ska ha möjlighet att delta i vårdprocessen.

Verka för ökad kunskap i samhället om depression och manodepressiva problem, för att därmed minska oförståelse, rädsla och avståndstagande.

Eftersom vi är en intresseförening för deprimerade och manodepressiva, är den som har diagnosen unipolär eller bipolär depression självklar som medlem. Även den som är närstående är välkommen, liksom vårdpersonal.

Fördomar om psykiska sjukdomar

Delta i samtalsgrupper

Det kanske viktigaste inslaget i vår verksamhet är att erbjuda medlemmar tillfälle att delta i samtalsgrupper. (Kallas ibland stöd- eller självhjälpsgrupper.) Det kan vara grupper av patienter med olika s.k. affektiva diagnoser. Eller grupper av anhöriga eller närstående som känner att de kan ge varandra välbehövligt stöd. ”Anhöriga” i Balans mening är familjen. ”Närstående” innefattar även vänner, arbetskamrater och liknande.

Att påverka så att bemötande och vård förbättras är ett av Balans mål. Föreningen medverkar i ett antal s.k. brukarprojekt vid olika kliniker och för fram synpunkter från patienter och anhöriga.

Ett övergripande mål för Balans är att arbeta mot fördomar om psykiska sjukdomar, bryta tabun samt minska den stigmatisering många fortfarande upplever. Det sker på många vägar. Opinionsbildning i media är en sådan väg.

Mediciner och behandlingsmetoder

Några råd vid start av nätverk

Undvik att ensam försöka få i gång ett nätverk. Försök att få med en eller två andra. Tag kontakt med närmaste psykiatrins klinikledning. Om avståndet är stort till kliniken kanske det finns någon vårdutvecklare, kurator eller hälsocentral finns på närmare håll.

Börja med att söka få kliniken att starta en patient- och anhörigutbildning.

Studiecirklar kan bedrivas i egen regi eller tillsammans med något av studieförbunden. Kliniken kan vända sig till kliniker som tidigare bedrivit cirklar för att få råd. Ersättning utgår per deltagare, som får användas gemensamt till cirkeln t.ex. studiematerial, studiebesök osv. Studieförbunden kan ibland ge visst annat stöd.

Efter en eller två terminer kan man parallellt med cirkeln eller efteråt ha egna självhjälpsgrupper. (Kallas ibland stödgrupp/samtalsgrupp).

Vinsten med att söka hjälp av t.ex. kuratorer är att de brukar ordna och fixa allt det praktiska vilket vi som är diagnostiserade inte mäktar med vid varje tidpunkt. Dessutom är de i regel duktiga och entusiasmerande.

Fördomar om psykiska sjukdomar

Exempel på olika studiecirkelämnen:

 • Psykiatriker som berättar om olika mediciner och behandlingsmetoder.
 • Psykolog som berättar om olika terapier.
 • Alternativa behandlingsmetoder.
 • Tidiga tecken
 • Vad får mig att må dåligt/bra?
 • Anhörigproblematik.
 • Alternativa behandlings metoder.
 • Självkänsla.
 • Att få tala med andra om det som är viktigt i livet.
 • Ingå i ett nätverk där jag är jämställd med andra.
 • Ta hänsyn till mina egna behov.

Spelproblem drabbar många i samhället

Enligt Folkhälsomyndigheten innebär spelmissbruk att man inte längre kan kontrollera hur mycket pengar eller tid man lagt på spel. Konsekvenserna kan innebära skuldfällor, utbrändhet, depression och till och med mani där nätcasinon ses som största risken för spelproblem där snabba spel som slots har störst riks jämfört med klassiska casinospel som blackjack. Att alla spel dessutom går att spela i mobilen gör att de är åtkomliga överallt och alltid.

I Sverige arbetar man ständigt med att försöka minska och förebygga spelrelaterade hälsoproblem enligt ett tydligt målområde. Det kan bland annat genomföras med hjälp av tidiga varningssignaler, förebyggande arbete, eller olika begränsningar för casinospel.

Här ska vi titta närmare på vilka faktorer som kan ingå i de tre vanligaste huvudområdena när det handlar om problem kopplade till spel . Du kommer även att lära dig särskilja på dem, samt ta del av fakta kring begreppen.

Spelmissbruk

Det finns ett antal tecken på ett pågående missbruk, men för att identifiera det används specifika signaler. De behöver inte inte alltid höra ihop, men de går ofta hand i hand med varandra:

 • Personen spenderar många timmar på att spela i sin vardag
 • Ekonomiska problem dyker upp allt oftare
 • Personen kan känna sig mer frånvarande eller ointresserad än vanligt
 • Känslor av oro eller rastlöshet blir tydligare och mer frekventa
 • Konflikter med familjen eskalerar
 • Kan få psykiska besvär av att inte få spela

Spelproblem kan leda till depression

Ett av de allra vanligaste besvären inom spelproblem är depression, en känsla av orkeslöshet eller överväldigande trötthet. Det kan även ta andra uttryck som att tappa lusten, eller att du inte brinner för samma saker som tidigare.

Det är inte ovanligt att känna sig ledsen eller nedstämd, men om besvären inte går över kan det vara tecken på en depression. Detta klassas också som en psykisk sjukdom idag, även om det inte behöver pågå länge. Perioderna av depression kan variera, men triggas ofta igång av yttre faktorer som dödsfall, stress, eller ekonomiska problem.

Att många spelare har svårt med ekonomin är inte alls ovanligt, men det kan även skapa ett snabbare förlopp gällande depressionen. Att oroa sig för hur vardagen kan runt kan vara tufft även för gemene man, men att spela bort hela lönen och inte ha råd att äta ger omedelbara ekonomiska konsekvenser.

Mani som resultat av spelberoende

Att få mani innebär att personen har ett förhöjt eller irritabelt stämningsläge. Det kan bland annat hända på grund av sömnbrist, psykiskt trauma, eller ett fysiskt sådant. Om en person har haft ett långvarigt spelmissbruk kan en depression även övergå till mani, något som i sin tur leder till bristande insikt av själva sjukdomsförloppet.

Några symtom som utmärker mani är:

 • Mer pratsam än vanligt
 • Förhöjd självkänsla
 • Lätt att distrahera
 • Extremt målinriktad på någon aktivitet